Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v režime podľa čl. 6 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  „Zákon“).

Osoba poskytnutím svojich osobných údajov prostredníctvom:

dobrovoľne súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 48 284 254 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to:

v rozsahu:

 • meno, stredné meno, priezvisko, tituly
 • fotografia tváre
 • pohlavie/oslovenie
 • rok narodenia
 • spoločnosť a funkcia
 • e-mailový kontakt
 • telefonický kontakt
 • faxový kontakt
 • webstránka
 • jazyk pre e-mailovú komunikáciu
 • informácie o kontaktnej osobe (meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailový kontakt)
 • korešpondenčné údaje (ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina)
 • evidencia o doprave
 • evidencia o ubytovaní
 • informácia o sprievodnej osobe (meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailový kontakt)
 • interné poznámky – informácie nutné pre zabezpečenie potrebnej agendy (napr. číslo OP, číslo CP,  špeciálne požiadavky, atď.)
 • Industry  GUIDE (súhlas s publikáciou, rozposlaním a poskytnutím zadaných údajov – INDUSTRY KONTAKTLIST, na vyžiadanie záujemcu, rozposlanie informácií  cieľovej skupine)

pre účel:

 •  vydania akreditácie a následného sprístupnenia elektronického účtu k akreditácii  v rezervačnom systéme MyCinepass
 • prípadnú komunikáciu s dotknutou osobou
 • zabezpečenia dopravy a ubytovania dotknutej osoby
 • automatizovanej evidencie informácií o dotknutej osobe počas návštevnosti konania festivalu ART FILM FEST (evidencia rezervácií, štatistika návštevnosti, hodnotenia filmov, evidencia ubytovania, evidencia dopravy)

po dobu: 10 rokov od poskytnutia súhlasu.

V prípade nesúhlasu s poskytnutím a následným spracovaním vyššie menovaných osobných údajov nie je možné žiadateľovi vydať akreditáciu.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu qcb@negsvyzsrfg.fx .

Zodpovedná osoba: Peter Jurák

Ďalej máte právo:

 • daný súhlas kedykoľvek odvolať na základe písomného odvolania súhlasu na adresu nppbhag@negsvyzsrfg.fx z registrovanej (oprávnenej) e-mailovej adresy,
 • žiadať o opravu osobných údajov,
 • žiadať obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov,
 • žiadať o výmaz svojich osobných údajov z informačného systému Prevádzkovateľa,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Poskytnuté osobné údaje budeme poskytovať ďalším kategóriám príjemcov (ďalej len ,,Sprostredkovateľ“), a to:

 • technická podpora a vývoj softvéru,
 • štáb/externí spolupracovníci.

Dôvodom tohto zdieľania je zastrešenie evidenčného systému z technologického hľadiska a organizačná príprava festivalu. Prevádzkovateľ a rovnako aj Sprostredkovateľ, sa zaväzujú, že získané osobné údaje budú chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmkoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť získané osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.