1. Všeobecné informácie 

1.1 Spoločnosť ART FILM FEST s.r.o., so sídlom Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO:48 284 254, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 117425/B (ďalej aj ako „organizátor“) je organizátorom medzinárodného filmového festivalu pod názvom MFF Art Film.

1.2 30. ročník festivalu MFF Art Film (ďalej len Festival) sa bude konať v dňoch 21. – 28. júna 2024 v Košiciach. Festival vo svojom programe ponúka mnohostranný priestor pre prezentáciu filmových diel najnovšej svetovej kinematografie, významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade taktiež bilančne rozsiahlu prehliadku snímok slovenského audiovizuálneho prostredia.

1.3 Dominantami festivalového programu Festivalu sú tri súťažné sekcie a to :

 • a) Medzinárodná súťaž hraných filmov je otvorená filmovým režisérom, ktorí v profesionálnych podmienkach vytvorili prvý, druhý alebo tretí dlhometrážny hraný film,
 • b) Medzinárodná súťaž krátkych filmov je určená krátkometrážnej tvorbe všetkých žánrov,
 • c) Medzinárodná súťaž filmov z krajín strednej a východnej Európy (Festivalom vybraný zoznam krajín bývalého východného bloku) je otvorená filmovým režisérom, ktorí v profesionálnych podmienkach vytvorili dlhometrážny hraný, dokumentárny alebo animovaný film z krajín oprávnených zapojiť sa do medzinárodnej súťaže: Maďarsko, Poľsko, Česko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Bielorusko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Moldavsko, Albánsko, Arménsko.

1.4 Hlavným organizátorom Festivalu je slovenská právnická osoba :

ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01, Bratislava, Slovenská republika; IČO: 48 284 254 , zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 117425/B.

2. Súťažné sekcie, štatutárne ceny 

2.1 Medzinárodná súťaž hraných filmov sa vzťahuje na: 

 • hrané filmy, ktoré sú prvým, druhým, alebo tretím hraným dlhometrážnym filmom režiséra,
 • hrané filmy vyrobené po 1. januári 2023,
 • hrané filmy dostupné vo formáte DCP 2D
 • hrané filmy nad 60 minút
 • hrané filmy musia mať priložené anglické titulky

2.1.1. Porota a ceny

O víťazoch štatutárnych cien „Modrý anjel“ rozhoduje trojčlenná medzinárodná porota súťaže hraných filmov. Členov poroty menuje hlavný organizátor súťaže . Porota rozhoduje na základe väčšiny hlasov prítomných a hlasujúcich členov. Porota výsledky oznamuje na slávnostnom záverečnom ceremoniáli festivalu.

Porota Medzinárodnej súťaže hraných filmov udeľuje 4 štatutárne ceny:

 • Modrý anjel za najlepší film (udeľovaný producentovi filmu ako fyzickej osobe) je spojený s finančnou cenou vo výške 2.000 EUR
 • Modrý anjel za najlepšiu réžiu (udeľovaný režisérovi filmu)
 • Modrý anjel za najlepší ženský herecký výkon
 • Modrý anjel za najlepší mužský herecký výkon

Porota má právo udeliť neštatutárne ceny, tzv. Zvláštne uznania, aj ďalším filmovým titulom z Medzinárodnej súťaže hraných filmov. Osoby spojené so súťažnými filmami, nemôžu byť členmi poroty ani prítomné pri rozhodovaní.

2.2 Medzinárodná súťaž krátkych filmov sa vzťahuje na:

 • filmové produkcie do 30 minút (krátke filmy),
 • hrané, dokumentárne, experimentálne alebo animované krátke filmy,
 • profesionálne alebo študentské krátke filmy,
 • krátke filmy vyrobené po 1. januári 2023
 • krátke filmy dostupné vo formáte DCP 2D,
 • krátke filmy musia mať priložené anglické titulky

2.2.1. Porota a ceny

O víťazovi štatutárnej ceny „Modrý anjel za najlepší krátky film“ rozhoduje trojčlenná medzinárodná porota súťaže krátkych filmov. Členov poroty menuje hlavný organizátor súťaže . Porota rozhoduje na základe väčšiny hlasov prítomných a hlasujúcich členov. Porota výsledky oznamuje na slávnostnom záverečnom ceremoniáli festivalu.

Porota Medzinárodnej súťaže krátkych filmov udeľuje 1 štatutárnu cenu:

 • Modrý anjel za najlepší krátky film (udeľovaný režisérovi filmu ako fyzickej osobe) je spojený s finančnou cenou vo výške 500 EUR.

Porota má právo udeliť neštatutárne ceny, tzv. Zvláštne uznania, aj ďalším filmovým titulom z Medzinárodnej súťaže krátkych filmov. Osoby spojené so súťažnými filmami, nemôžu byť členmi poroty ani prítomné pri rozhodovaní.

2.3 Medzinárodná súťaž filmov zo strednej a východnej Európy sa vzťahuje na:

 • filmové produkcie nad 60 minút,
 • hrané, dokumentárne, experimentálne alebo animované krátke filmy,
 • vyrobené po 1. januári 2023,
 • filmy dostupné vo formáte DCP 2D.
 • filmy musia mať priložené anglické titulky
 • v prípade koprodukcií je hlavnou podmienkou prijatia filmu do súťaže majoritný podiel oprávnenej krajiny na výrobe filmu.
 • oprávnené krajiny zo strednej a východnej Európy sú: Maďarsko, Poľsko, Česko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Bielorusko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Moldavsko, Albánsko, Arménsko

2.3.1. Porota a ceny

O víťazovi štatutárnej ceny „Modrý anjel za najlepší film zo strednej a východnej Európy“ rozhoduje trojčlenná medzinárodná porota. Členov poroty menuje hlavný organizátor súťaže . Porota rozhoduje na základe väčšiny hlasov prítomných a hlasujúcich členov. Porota výsledky oznamuje na slávnostnom záverečnom ceremoniáli festivalu.

Porota Medzinárodnej súťaže za najlepší film zo strednej a východnej Európy udeľuje 1 štatutárnu cenu:

 • Modrý anjel za najlepší film (udeľovaný producentovi filmu ako fyzickej osobe) je spojený s finančnou cenou vo výške 1.500 EUR.

Porota má právo udeliť neštatutárne ceny, tzv. Zvláštne uznania, aj ďalším filmovým titulom z Medzinárodnej súťaže filmov zo strednej a východnej Európy. Osoby spojené so súťažnými filmami, nemôžu byť členmi poroty ani prítomné pri rozhodovaní.

3. Prihlasovanie filmov

V roku 2024 bude prihlasovanie filmov do súťaží otvorené od 1. 12. 2024 do termínu podľa bodu 10. tohto Štatútu. Do súťažných sekcií bude možné filmy prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Prihlasovanie filmov bude v roku 2024 spoplatnené v zmysle platného cenníka.

4. Výber filmov 

Hlavný organizátor si vyhradzuje právo zostaviť tri súťažné sekcie podľa vlastného výberu.

5. Propagácia vybraných filmov

Hlavný organizátor si vyhradzuje právo na použitie ukážok z prihlásených filmov do súťaže za účelom propagácie Festivalu a to nasledovným spôsobom a v nasledovnom rozsahu :

 • a) dlhometrážne hrané, dokumentárne a animované filmy – do 3 minút,
 • b) krátke filmy – do 30 sekúnd.

Hlavný organizátor si vyhradzuje právo vytvoriť filmovú ukážku z oficiálneho traileru filmu. V prípade, že oficiálny trailer nebude dodaný na čas, Hlavný organizátor si vyhradzuje právo vytvoriť ukážky za účelom propagácie z dostupného nosiča filmu. Oficiálne trailere alebo ukážky budú uvádzané v priestoroch Festivalu, vysielané na televíznych staniciach propagujúcich Festival, na webovej stránke v rámci Festivalových dozvukov.

Hlavný organizátor si vyhradzuje právo – ak si to bude vyžadovať umelecká koncepcia festivalovej znelky použiť v nej ľubovoľné ukážky z prihlásených filmov, maximálne v rozsahu 10 sekúnd.

Hlavný organizátor si vyhradzuje právo použiť oficiálne fotografie z prihlásených filmov na svojich propagačných materiáloch a poskytnúť ich médiám pre účely informovania o Festivale.

6. Hostia

O pozvaní hostí rozhoduje Hlavný organizátor , pričom Festival uprednostňuje pozvanie tvorcov k súťažným filmom. Festival zabezpečí pozvaným tvorcom na svoje náklady ubytovanie v dohodnutom počte dní a preplatí tvorcom cestovné náklady do výšky, ktorá bude dohodnuté s jednotlivými tvorcami s prihliadnutím na rozpočet Festivalu.

7. Pravidlá pre vrátenie zaplateného poplatku za prihlásenie filmu

V prípade, že prihlasovateľ nesplní požiadavky stanovené pre príslušnú kategóriu súťaže tak ako sú uvedené v Štatúte MFF Art Film 2024, poplatok uhradený za prihlásenie filmu nebude Hlavný organizátor vracať. Je zodpovednosťou prihlasovateľa, aby si dôkladne preštudoval a splnil všetky kritériá uvedené pre kategóriu daného filmu a zabezpečil tak súlad prihláseného filmu so Štatútom MFF Art Film 2024 a s pokynmi na prihlasovanie.

8. Finančná cena a daň z príjmov

8.1 Finančná cena predstavuje výhru pred zdanením.

8.2 Finančná cena z verejnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.

8.3 Hlavný organizátor v súlade s § 43 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov vyberie daň z príjmu zrážkou vo výške 19 % z peňažnej výhry (Finančnej ceny) vždy pri výplate výhry. Ak výhra je vyplatená, poukázaná alebo pripísaná daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, použije sa sadzba dane vo výške 35 %. Organizátor nenesie zodpovednosť za splnenie daňových povinností pre daňového nerezidenta alebo pre daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré pre neho vyplývajú z krajiny, v ktorej je daňovým rezidentom.

9. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

9.1 Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v režime podľa čl. 6 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

9.2 Súhlas s poskytnutím osobných údajov – prihláška filmu o zaradenie do súťaže

Osoba vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára na https://www.iffartfilm.com/prihlaska-filmu/ alebo https://www.iffartfilm.com/en/submit-film

a) dobrovoľne súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 48 284 254 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to v rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul
 • e-mailový kontakt
 • telefonický kontakt
 • spoločnosť
 • pracovná pozícia.

b) pre účel: – evidencia žiadostí producentov/záujemcov ich filmov o zaradenie do súťaže Medzinárodná súťaž hraných filmov, Medzinárodná súťaž krátkych filmov a Medzinárodná súťaž filmov zo strednej a východnej Európy na festivale MFF Art Film

c) po dobu: – max. 2 roky od poskytnutia súhlasu

V prípade neposkytnutia vyššie menovaných osobných údajov nie je možné prihlášku prijať, spracovať a zaradiť film do súťaže.

9.3 Súhlas s poskytnutím osobných údajov – archivácia údajov

Osoba vyjadrením svojho súhlasu prostredníctvom webového formulára môže udeliť dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 48 284 254 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) aj po skončení doby platnosti súhlasu A. v pôvodnom rozsahu.

pre účel: – archivácie filmu a kontaktných osobných údajov fyzickej osoby v informačnom systéme Prevádzkovateľa pre prípady neskoršieho záujmu o prihlásené filmy.

po dobu: – konania medzinárodných filmových festivalov pod názvom MFF Art Film.

Tento súhlas je dobrovoľný, nemá vplyv na zaradenie prihlasovaného filmu do súťaže. V prípade neposkytnutia tohto súhlasu sa organizátor festivalu zaväzuje, že informácie získané prostredníctvom prihlášky (A. Súhlas s poskytnutím osobných údajov – prihláška filmu o zaradenie do súťaže) po skončení doby platnosti v plnom rozsahu odstráni z evidencie prihlásených filmov.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTÝCH OSÔB A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

Právo na prístup k poskytnutým osobným údajom môže dotknutá osoba najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa : qcb@negsvyzsrfg.fx .

Zodpovedná osoba: Peter Jurák

Ďalšie právo:

 • žiadať o opravu osobných údajov,
 • obmedzenia spracúvania poskytnutých osobných údajov,
 • žiadať o výmaz svojich osobných údajov z informačného systému Prevádzkovateľa,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

poskytnuté osobné údaje bude Prevádzkovateľ poskytovať ďalším kategóriám príjemcov (ďalej len ,,Sprostredkovateľ“), a to:

 • technická podpora a vývoj softvéru,
 • štáb/externí spolupracovníci.

Dôvodom tohto zdieľania je zastrešenie evidenčného systému z technologického hľadiska a organizačná príprava Festivalu. Prevádzkovateľ a rovnako aj Sprostredkovateľ, sa zaväzujú, že získané osobné údaje budú chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmkoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť získané osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.

10. Sumarizácia uzávierok a kľúčových dátumov 

 • 30.4.2024 – uzávierka pre prihlasovanie filmov do troch medzinárodných súťaží filmov
 • 15.5.2024 – uzávierka výberu filmov pre Festival
 • 31. 5. 2024 – uzávierka pre dodanie dokumentácie k vybraným filmom
 • 10.6. 2024 – uzávierka pre dodanie premietacích nosičov vybraných filmov
 • 21. – 28.6. 2024 – konanie 30.ročníka MFF Art Film Košice
 • 31.7. 2024 – uzávierka pre oznámenie exportných destinácií pre všetky premietacie nosiče

Adresa kancelárie Festivalu / poštová adresa:

ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: negsvyzsrfg@negsvyzsrfg.fx
Web: www.iffartfilm.com
Tel.: +421 2 20 85 51 00

Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke Hlavného organizátora : www.iffartfilm.com

Aktualizácia Štatútu festivalu MFF Art Film 2024 (Medzinárodný filmový festival) dňa 1.12.2023.