Akreditácia je určená výsostne osobám aktívne pôsobiacim v oblasti audiovízie (filmárom, distribútorom, producentom, pedagógom filmových škôl, zástupcom filmových festivalov, filmových inštitúcií a pod.).

CENA AKREDITÁCIE FILM PROFESSIONAL JE 20 EUR vrátane DPH

Akreditácia Film Professional oprávňuje svojho držiteľa k:

 • návšteve verejných festivalových projekcií a podujatí,
 • účasti na podujatiach pre profesionálov,
 • účasti na tlačových konferenciách.

Pridelenie festivalovej akreditácie FILM PROFESSIONAL vyžaduje pred-registráciu cez prihlasovací formulár uvedený nižšie. Len pre interné potreby festivalu v ňom žiadateľ uvedie základné údaje týkajúce sa jeho pôsobenia a profesie v oblasti audiovízie. Po kladnom vyhodnotení údajov žiadateľ následne obdrží oficiálnu pozvánku z festivalového systému MyCinepass, ktorej súčasťou bude aj stanovená úhrada ceny akreditácie. Akreditáciu bude možné uhradiť iba online prostredníctvom oficiálnej platobnej brány festivalu. O akceptácii vašej pred-registrácie vás budeme informovať do 5 pracovných dní od jej podania. Následnú pozvánku obdržíte až keď festival začne oficiálny proces pozývania.

Platnosť akreditácie je 8 dní, je neprenosná a viazaná na konkrétnu osobu. Umožňuje držiteľovi vstup na neobmedzený počet verejných projekcií festivalu a vybrané sprievodné podujatia, o ktorých budeme informovať v programe. Na tejto akreditácií môžete mať maximálne 7 rezervácií naraz, ale po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie, priebežne si ich teda môžete dopĺňať. Rezervácia sa ruší 5 minút pred začiatkom premietania. Odporúčame si k tejto téme prečítať Desatoro festivalového diváka, aby ste sa vyhli nedorozumeniam pri vstupe do sály.

Členom SFTA, pracovníkom Slovenského filmového ústavu a Audiovizuálneho fondu je akreditácia Film Professional udeľovaná automaticky a bezplatne. Tiež nie je potrebné, aby títo žiadatelia dokladali svoj status profesionála vyplnením položky „Stručné profesné CV žiadateľa“ vo formulári.


FORMULÁR / ŽIADOSŤ O AKREDITÁCIU FILM PROFESSIONAL

  Vaše celé meno
  Your full name

  Spoločnosť
  Company

  Pozícia
  Job title

  Mesto
  City

  Krajina
  State

  E-mail

  Telefón
  Phone

  Vaša fotografia tváre / Your face photo
  (jpg/png format, max. 300 kB)

  Ste členom SFTA?
  Are you a member of EFA?

  áno / yesnie / no

  Súhlasím, že vydanie akreditácie ak nie ste členom SFTA bude spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

  áno / yes

  Stručné CV ak nie ste členom SFTA
  Short CV if you are not a member of EFA

  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v režime podľa čl. 6 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Osoba vyplnením a odoslaním prihlasovacieho/akreditačného formulára umiestneného na iffartfilm.com/info/akreditacia-film-profesional/ dobrovoľne súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti ART FILM FEST s.r.o., Kukučínova 81/2, 040 01 Košice, IČO: 48 284 254. Celé znenie ochrany osobných údajov si môžete prečítať v nasledovnom PDF dokumente:

  Ochrana_OU24_prihlaska_Akreditacia_Film_Profesional_SK.pdf

  The processing of personal data is carried out in accordance with Article 6 of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as “the GDPR”) and Section 13 of Act No. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and the amendment of certain laws (hereinafter referred to as “the Act”).
  By filling in and submitting the registration/accreditation form at iffartfilm.com/en/current-edition/film-professional-accreditation/, the applicant voluntarily consents to the processing of their personal data in the information system of ART FILM FEST s.r.o., Kukučínova 81/2, 040 01 Košice, company ID: 48 284 254. Read more: Ochrana_OU24_prihlaska_Akreditacia_Film_Profesional_EN.pdf

  Súhlas s poskytnutím osobných údajov a ich následným spracúvaním
  Consent to the provision and subsequent processing of personal data

  áno / yes

   

  Ku každej on-line žiadosti sa vyjadríme zaslaním e-mailu do piatich pracovných dní od zaslania elektronickej žiadosti. Ďakujeme za porozumenie.