Vaše 2% dane budú použité v zmysle Zakladacej listiny a Štatútu neziskovej organizácie ART FILM FEST, n.o., poskytujúcej všeobecne prospešné služby:

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:

 • organizovanie filmového festivalu pod názvom MFF Art Film,
 • podpora a rozvoj slovenskej kinematografie,
 • ochrana a prezentácie slovenských filmových diel,
 • príprava a organizačné zabezpečenie iných umeleckých festivalov so zameraním na filmovú, divadelnú, hudobnú a inú umeleckú tvorbu,
 • podpora vzniku dokumentárnych filmov o umení,
 • podpora a propagácia rozvoja audiovizuálnej tvorby, vedeckej a vzdelávacej činnosti v oblasti audiovizuálnej tvorby na území SR,

b) ostatné činnosti zamerané na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt:

 • služby na podporu duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • poskytovania služieb a podpory iným organizáciám s obdobným zameraním,
 • podpora prípravy organizácie a zabezpečení činnosti Európskeho dokumentačného strediska filmov o umení.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  VZOR: Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť a doplniť potrebné údaje do Vyhlásenia o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb :
   • výšku zaplatenej dane (riadok 12) zistíte z Potvrdenia o zaplatení dane riadok 24
   • vypočítať 2% (riadok 13) z vašej zaplatenej dane z riadku 12 Vyhlásenia
   • dátum zaplatenia dane ( riadok 14) zistíte z Potvrdenia o zaplatení dane riadok 2

  V prípade ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali, môžete darovať až 3% zo zaplatenej dane.
  VZOR: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 4. Vyplnené a podpísané tlačivo Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad spadajúci podľa vášho trvalého bydliska.
 5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Fyzická osoba typ A

Zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami (napr. v priebehu roka mali súčasne viac zamestnaní, vyhrali počas roka a pod.)

Tlačivá na stiahnutie  pre FYZICKÚ OSOBU typu A

a) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A
b) Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A

Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť najneskôr do 01.04.2024, alebo v predĺženej lehote na podanie daňového priznania ak ste daňový úrad požiadali o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Podmienkou poukázania 2% z dane je aj zaplatenie dane z príjmov za rok 2023 v termíne splatnosti dane (t.j. 01.04.2024 alebo v predĺženej lehote).

Elektronický formulár – môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy:
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.571.html

Upozornenie: elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formulár vypĺňate v osobnej internetovej zóne.

 

Fyzická osoba typ B

SZČO a daňovníci s príjmami podľa §5 a 8 zákona o dani z príjmov

Tlačivá na stiahnutie  pre FYZICKÚ OSOBU typu B

a) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B
b) Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B

Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť najneskôr do 01.04.2024, alebo v predĺženej lehote na podanie daňového priznania ak ste daňový úrad požiadali o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Podmienkou poukázania 2% z dane je aj zaplatenie dane z príjmov za rok 2023 v termíne splatnosti dane (t.j. 01.04.2024 alebo v predĺženej lehote).

Elektronický formulár – môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy:
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.572.html

Upozornenie: elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formulár vypĺňate v osobnej internetovej zóne.

Spoločnosť, firma a podobne.

Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovými úradom iba elektronicky. Daňové priznanie môžete vyplniť len priamo v elektronickom systéme finančnej správy pre autorizovaných používateľov OIZ (osobnej internetovej zóne).

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych

Podmienkou poukázania 2% z dane je aj zaplatenie dane z príjmov za rok 2023 v termíne splatnosti dane (t.j. 01.04.2024 alebo v predĺženej lehote).

Vzor tlačiva v pdf:

a) Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
b) Potvrdenie o podaní dane z príjmov právnických osôb

Údaje na poukázanie 2%:
Názov organizácie: ART FILM FEST, n.o.
Sídlo: Kollárova 833/43, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 50830082,  DIČ : 2120486335
Právna forma: nezisková organizácia

Ďakujeme za vašu pomoc. Je pre nás veľmi dôležitá a ceníme si ju. Od r. 2019 je súčasťou Vyhlásenia ako i Daňového priznania – oddiel Vyhlásenie možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním vašich údajov (nie poukázanej sumy). V prípade, že túto možnosť využijete, daňový úrad nám zašle informáciu a my tak budeme mať možnosť poďakovať vám. Radi s vami ostaneme v kontakte a dáme Vám vedieť, čo sa u nás deje aj vďaka vašim 2%.