Súťaž o nový vizuál Art Film Fest 2016

ART FILM FEST s.r.o. v rámci prípravy 24. medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest 2016 vyhlasuje verejnú súťaž na nový vizuálny koncept a festivalovú znelku, ktoré sa budú využívať na komunikáciu aktuálneho ročníka najväčšieho filmového festivalu na Slovensku. Novým vizuálom a znelkou chce organizátor ART FILM FEST s.r.o. osloviť najmä mladých ľudí – študentov stredných a vysokých škôl, ale aj ďalších fanúšikov filmu, kultúry a kvalitnej zábavy.

O festivale
Art Film Fest je najdlhšie organizovaný medzinárodný filmový  festival na území Slovenskej republiky (od roku 1993). Vyprofiloval sa na jednu z najvýznamnejších a divácky najnavštevovanejších kultúrno-spoločenských udalosti u nás. Art Film Fest napíše svoju 24. kapitolu od 17. do 25. júna 2016 po prvý raz v Košiciach. Do metropoly východného Slovenska sa po 23 rokoch sťahuje z Trenčianskych Teplíc a Trenčína.
Viac informácií o festivale: artfilmfest.sk/festival/o-festivale/

Pre koho je súťaž určená
Vyhlásenej súťaže sa môže zúčastniť odborná, profesionálna i laická verejnosť, najmä výtvarní umelci, grafici, dizajnéri, reklamné štúdiá, vizuálne ateliéry, študenti filmových i nefilmových škôl.

Odmena

Autor(i) víťazného návrh získa(jú) cenu – peňažnú odmenu vo výške 3.333,00 EUR.
Ďalšie ceny sa neudeľujú.

Časový harmonogram súťaže
13. december 2015 – vyhlásenie súťaže
31. január 2016 – uzávierka na prijímanie návrhov
14. február 2016 – oznámenie výsledkov súťaže

Návrhy musia spĺňať tieto parametre:
•    návrh musí byť originálnym dielom autora, ktorý ho musí autorizovať
•    návrh môže byť realizovaný voľnou rukou alebo vytvorený grafickým programom
•    návrh musí byť odovzdaný na tvrdom podklade vo formáte A3
•    návrh musí byť zároveň odovzdaný v elektronickej forme (DVD, USB kľúč) v bežnom digitálnom obrazovom formáte (jpeg, gif, tif, pdf, mpeg, atď.)
•    návrh pre festivalovú znelku nesmie presiahnúť trvanie v dĺžke 45 sekúnd
•    návrh musí byť doručený v súlade s podmienkami tejto súťaže.

K návrhu musia byť priložené nasledujúce údaje:
V prípade, že návrh(y) prihlasuje jednotlivec – uveďte meno a priezvisko autora, e-mail, poštovú adresu, telefónne číslo.
V prípade, že návrh(y) prihlasuje kolektív autorov – uveďte meno a priezvisko všetkých autorov,  e-mail, poštovú adresu, telefónne číslo vedúceho tímu a zástupcu ostatných autorov.

V prípade, že návrh(y) prihlasuje právny subjekt – priložte názov subjektu , prípadne obchodné meno, IČO, meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mail, adresu, telefónne číslo.

K návrhu(om) je potrebné priložiť osobne podpísanú autorizáciu grafického alebo filmového (animovaného) návrhu a súhlas s podmienkami súťaže od všetkých autorov, ako aj súhlas s použitím osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“).

Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný.

Využitie vizuálneho konceptu a festivalovej znelky
•    plagáty (najmä formáty A1, A2, A3)
•    citylighty
•    billboardy
•    veľkoplošné mesh bannery
•    televízny spot
•    festivalový katalóg
•    bulletin s festivalovým programom
•    festivalové tašky, tričká
•    nálepky
•    festivalová znelka pred každým uvádzaným filmom alebo iným oficiálnym sprievodným podujatím

 Doručovanie súťažných návrhov
Návrhy vizuálneho konceptu a festivalovej znelky je potrebné doručiť poštou alebo osobne
najneskôr do 31. januára 2016 na adresu:

ART FILM FEST / FORZA
budova Omnipolis (7. posch.)
Trnavská cesta 100/II
821 04 Bratislava

V prípade zaslania poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatky.
Odosielateľ na obálke viditeľne uvedie:  „Súťaž – Vizuál Art Film Fest 2016“.
Návrhy odoslané alebo odovzdané po uvedenom termíne nebudú zaradené do súťaže.

Hodnotiaca porota a priebeh súťaže
O víťaznom návrhu rozhodne porota zložená zo zástupcov filmového festivalu.
Súťaž bude jednokolová.

Upozornenie
ART FILM FEST, s.r.o. si  vyhradzuje rozhodnutie pre prípad, ak by víťazný vizuálny koncept bol autorským dielom jedného zadávateľa a víťazná festivalová znelka by bola autorským dielom iného zadávateľa. V takomto prípade sa vypísaná odmena rozdelí na polovicu uvedenej sumy medzi oboch víťazov.

Záverečné ustanovenia
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž bez odškodnenia súťažiacich v prípade, že súťažné návrhy nebudú zodpovedať stanoveným kritériám.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo cenu neudeliť.

Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že v súlade s autorskými právami nezneužije žiadny zo súťažných návrhov pre svoje účely. Právna ochrana víťazného návrhu a ďalšie používanie pre konkrétne účely budú predmetom samostatnej zmluvy medzi autorom a spoločnosťou ART FILM FEST s.r.o., ktorá bude obsahovať ustanovenia o autorskom udelení výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu pre vyhlasovateľa.

Autorovi víťazného návrhu za udelenie súhlasu na použitie diela bude na základe zmluvy vyplatená odmena vo výške 3.333,00 EUR. V prípade víťazného návrhu vizuálneho konceptu a festivalovej znelky od dvoch rozdielnych autorov im bude vyplatená odmena každému vo výške 1.666,50 EUR.

Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže vyhlasovateľ nezabezpečuje. Originály súťažných návrhov poisťuje v prípade potreby každý účastník na vlastné náklady. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vrátiť len vyžiadané návrhy.

Účastníci súťaže nemôžu byť členmi poroty.

Kontakt: vasb@negsvyzsrfg.fx